Verkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden Alural Lummen NV / Alural Belgium NV

Artikel 1: Toepassingsgebied

Dit zijn de Algemene Verkoopsvoorwaarden van Alural Lummen NV  (“Alural”), vennootschap naar Belgisch recht en met maatschappelijke zetel te 3560 Lummen, Dellestraat 16 en geregistreerd in de kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0449.628.652. En Alural Belgium NV (“Alural”), vennootschap naar Belgisch recht en met maatschappelijke zetel te 2830 Willebroek, Jozef De Blockstraat 69 en geregistreerd in de kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0422.884.762.

Deze zijn van toepassing op alle offertes/aanbiedingen van Alural en op alle door Alural gesloten (kader)overeenkomsten met betrekking tot de verkoop van haar goederen. Andere algemene of bijzondere voorwaarden waarop de koper zich beroept worden door Alural niet aanvaard. Er worden geen afwijkingen op deze Algemene Verkoopsvoorwaarden van Alural toegestaan, tenzij die schriftelijk en specifiek worden bevestigd door Alural.

Indien er een conflict bestaat tussen deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en een bijzondere overeenkomst die schriftelijk werd gesloten tussen Alural en de koper (vb. verkoopovereenkomst, bijzondere voorwaarden vermeld op de factuur, etc.) dan zullen de bepalingen van deze bijzondere overeenkomst voorrang hebben op de bepalingen van de Algemene Verkoopsvoorwaarden. 

De koper bevestigt dat door het plaatsen van een bestelling, het aanvaarden van een offerte of het sluiten van een overeenkomst, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling, hij kennis heeft genomen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden van Alural en deze te hebben aanvaard. 

Artikel 2: Bestellingen

Elke bestelling die door de koper geplaatst wordt, is onderworpen aan de schriftelijke aanvaarding door Alural.  Alural behoudt zich het recht voor om elke bestelling te aanvaarden of te weigeren zonder dat Alural daar enige reden voor moet geven. De koper kan geen aanspraak maken op enige schadevergoeding in geval Alural weigert om zijn bestelling te aanvaarden.

In het geval dat de koper een bestelling annuleert nadat deze door Alural schriftelijk werd aanvaard, zal de koper Alural een schadevergoeding betalen gelijk aan 10% van de volledige aankoopprijs van de bestelde goederen, onverminderd het recht van Alural om een grotere schadevergoeding te vorderen indien zij kan bewijzen dat haar schade groter is.

Indien de bevestiging van de bestelling wijzigingen bevat met betrekking tot de bestelling van de koper, wordt de koper geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard, tenzij de koper binnen een termijn van 48 uur  na ontvangst van de gewijzigde bestellingbevestiging schriftelijk te kennen geeft dat hij het daar niet mee eens is. In dat geval komt de koop-verkoop niet tot stand.

Alural heeft het recht om na de schriftelijke bevestiging van de bestelling alle noodzakelijke wijzigingen aan de goederen aan te brengen zonder enig verhaal van de koper.

Artikel 3: Offertes en prijzen

De offertes van Alural zijn bindend voor de termijn bepaald in de bijzondere voorwaarden. Indien geen termijn werd bepaald in de bijzondere voorwaarden, zijn de offertes van Alural niet bindend en kunnen zij voor de aanvaarding door de koper te allen tijde worden ingetrokken door Alural.

Alural behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om zijn prijzen te wijzigen in functie van de gewijzigde marktomstandigheden tussen het moment van aanvaarding van de offerte door de koper en de schriftelijke orderbevestiging door Alural, onder meer omwille van prijswijzigingen van grondstoffen, energie, loonkosten of transportkosten.

Artikel 4: Leveringstermijnen

De leverings- en uitvoeringstermijnen worden enkel ten titel van inlichting gegeven, d.w.z. indicatief en niet-bindend.

Alural is niet aansprakelijk voor welke kosten, verlies of schade dan ook die de koper of een derde lijdt als gevolg van niet tijdige levering. De koper zal de overeenkomst niet enkel kunnen opzeggen op grond van te late levering.

Zelfs in geval van een bindende leveringstermijn behoudt Alural zich het recht voor de levering uit te stellen of op te schorten in geval van overmacht zoals gedefinieerd in deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.

Elke wijziging aangebracht door de koper brengt van rechtswege een verlenging van de uitvoeringstermijn met zich mee.

Artikel 5: Levering

Alural blijft eigenaar van de goederen tot de algehele en volledige betaling van haar facturen en tot alle verschuldigde sommen, inclusief interesten en kosten, werden ontvangen op haar rekening. De koper machtigt Alural om bij niet betaling op de vervaldag de betrokken goederen terug te nemen, en verleent Alural daartoe toegang tot de lokalen waar de goederen zich zouden bevinden, ongeacht of deze goederen verwerkt zijn.

De koper zal tijdig voldoen aan alle verplichtingen en formaliteiten die vereist zijn met betrekking tot het eigendomsvoorbehoud volgens het recht van de plaats waar de goederen zich bevinden. Hij mag de betrokken goederen niet vervreemden, verhuren, verpanden of in borg geven en hij zal Alural onmiddellijk inlichten van eventuele aanspraken van derden op de betrokken goederen. De koper zorgt er steeds voor dat de betrokken goederen duidelijk identificeerbaar zijn en moet derden inlichten over het eigendomsvoorbehoud.

Alle leveringen vinden plaats in de magazijnen van Alural. De koper draagt het risico voor verlies of beschadiging zodra de goederen zijn geladen op het transportmiddel van de eerste vervoerder die met het vervoer van de goederen is belast, ook ingeval het transport door Alural wordt verzorgd.

De koper zal gedeeltelijke leveringen aanvaarden.

Artikel 6: Aanvaarding van de levering

De aanvaarding van de goederen door de koper geschiedt in de magazijnen van Alural op het moment van de levering, tenzij wordt overeengekomen dat de levering zal plaatsvinden op de door de koper aangeduide plaats.

Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat over op de koper in de magazijnen van Alural bij het laden van de goederen op het transportmiddel van de eerste vervoerder die met het vervoer van de goederen is belast. De koper zal verantwoordelijk zijn voor de verzekering van de goederen vanaf de overgang van het risico.

De koper zal actief meewerken om de aanvaarding van de goederen niet onnodig uit te stellen. Indien de koper de goederen en/of werken langer dan tien werkdagen na levering weigert in ontvangst te nemen/ te aanvaarden, kan Alural de overeenkomst ontbinden onverminderd haar recht om vergoeding van verlies of beschadiging te vorderen. Voorafgaand aan eventuele ontbinding van de overeenkomst zullen de goederen voor rekening en risico van de koper worden opgeslagen.

De koper die geheel of gedeeltelijk verzaakt aan de uitvoering van de overeenkomst is gehouden een schadevergoeding te betalen van 25% van de overeengekomen prijs bovenop de reeds gemaakte kosten door Alural

Bij levering zal de koper de goederen en geleverde werken onmiddellijk en zo grondig mogelijk inspecteren. Indien bij deze eerste inspectie een gebrek wordt geconstateerd, dient de koper hiervan onverwijld en ten laatste binnen de 5 kalenderdagen na de levering, schriftelijke een melding te maken van deze klacht bij Alural.  

Na verloop van deze termijn, binnen dewelke geen klacht ons schriftelijk bereikte en wanneer desgevallend, op eerste verzoek van Alural, Alural niet in de gelegenheid werd gesteld om de klacht te onderzoeken wordt de levering als definitief aanvaard beschouwd door Alural en de koper.

Alural kan desgevallend verdere leveringen uitstellen aan de koper totdat Alural de resultaten van een onderzoek van de klachten heeft bekomen en de klacht schriftelijk heeft aanvaard of afgewezen.

De koper heeft geen recht op enige andere vergoeding van directe en/of indirecte schade (zoals maar niet beperkt tot gederfde winst, verlies van klanten/business, economisch verlies, enz.).

Goederen mogen slechts worden teruggezonden indien zulks uitdrukkelijk en schriftelijk werd overeengekomen tussen partijen.

Klachten geven de koper niet het recht om zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

Artikel 7: Prijzen

De prijzen van de goederen en/of werken zijn exclusief vervoer, verpakking, BTW of enige andere belastingen.

Ook in het geval van een absoluut forfait zullen alle werken die niet in onze prijsofferte uitdrukkelijk vermeld zijn, o.m. ten gevolge van maar niet beperkt tot verkeerde instructies van de koper, worden uitgevoerd als bijkomend werk en zal dus bijkomend op de forfait gefactureerd worden.

Artikel 8: Garantie

Alural levert in bepaalde gevallen een garantiebewijs af. Enkel in het geval de koper in bezit is van een garantiebewijs zijn de goederen gewaarborgd.

Deze waarborg geldt nooit in geval van:

        ·           beschadiging veroorzaakt door om het even welke manipulatie van de goederen door derden.

        ·           beschadiging die het gevolg is van geheel of gedeeltelijk, ongebruikelijk, oneigenlijk of nalatig gebruik van de goederen.

        ·           dat de geleverde goederen zijn gewijzigd.

        ·           dat de goederen niet werden gebruikt in lijn met de gegeven aanbevelingen van Alural.


Artikel 9: Conformiteit

Lichte verschillen in kleur en glans die kunnen optreden, worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit zoals algemeen aanvaard volgens de standaard in de industrie.

Kleuren en kleurafwijkingen worden enkel beoordeeld volgens de richtlijnen van Qualicoat.

Anodisatiekleuren en/of glansgraden zijn onderhevig aan schommelingen. Daarom is Alural niet gebonden door een vaste (anodisatie) kleur en/of glans.  Deze laatste kunnen dan ook nooit enige aanleiding geven tot enig recht op vergoeding in welke vorm ook of enige tussenkomst in de zin van herstel of herwerking door Alural.

Eventuele tussenkomst door Alural, in geval schriftelijke erkende conformiteitsproblemen (zoals maar niet beperkt tot kwaliteit), beperkt zich tot het opnieuw lakken of vergoeding van de waarde van het lakwerk.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

Tenzij in de overeenkomst tussen Alural en de koper anders is bepaald, is Alural nooit aansprakelijk voor:

a.      het niet nakomen van haar verplichtingen uit de overeenkomst ten gevolge van overmacht zoals gedefinieerd in artikel 13 (overmacht);

b.      de ongeschiktheid van de goederen voor een bepaald doel of de schade veroorzaakt door ongebruikelijk of oneigenlijk gebruik of opslag van de goederen;

c.      verlies van de goederen of schade ten gevolge van  het niet naleven van opslaginstructies of andere instructies voor het gebruik, enz. van de goederen;

d.      gevolgschade of indirect verlies of schade, waaronder maar niet beperkt tot winstderving, en economisch verlies of schade aan derden, verhoging van de kosten, zoals onder meer, maar niet beperkt tot  uurlonen of transportkosten;

e.      verlies of schade met betrekking tot de goederen in omstandigheden waarin de garantie niet van toepassing is op grond van artikel 6 (garantie).

Ondanks het bepaalde in deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en de overeenkomst is iedere aansprakelijkheid van Alural uit hoofde van de overeenkomst beperkt tot:

a.      het opnieuw schilderen van de goederen in het geval van een conformiteitsprobleem.

b.       terugbetaling van het lakwerk tot ten hoogste de kostprijs van de betreffende werken toegepast op de goederen, indien het opnieuw schilderen naar oordeel van Alural onmogelijk is.

De partijen komen overeen dat het herstel van de schade veroorzaakt door de niet-nakoming van een contractuele verbintenis, opgenomen in dit contract, binnen de wettelijke grenzen exclusief beheerst wordt door de regels van het contractenrecht, voor zover wettelijk toegestaan, zelfs wanneer de gebeurtenis die aan de oorsprong ligt van de schade ook een onrechtmatige daad vormt.

De partijen komen overeen dat het herstel van de schade veroorzaakt door de niet-nakoming van een contractuele verbintenis door een hulppersoon, binnen de wettelijke grenzen enkel grond is voor een contractuele aansprakelijkheidsvordering tegen Alural en geen grond voor een buitencontractuele aansprakelijkheidsvordering tegen de hulppersoon van Alural, voor zover wettelijk toegestaan, zelfs niet wanneer de gebeurtenis die aan de oorsprong ligt van de schade ook een onrechtmatige daad vormt.

Artikel 11: Betaling

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen tussen Alural en koper dient de betaling van de facturen te gebeuren voorafgaand of bij de levering van de goederen en/of werken op de hoofdzetel van Alural. De koper is niet gerechtigd enige schuldvergelijking toe te passen.

De aanvaarding van cheques, wissels of orderbrieven of gespreide betalingen vormt geen schuldvernieuwing. Tenzij de partijen schriftelijk iets anders overeenkomen, zijn alle kosten, belastingen en heffingen in verband met de verkoop, levering of het gebruik van de goederen uitsluitend voor rekening van de koper.

Alural kan te allen tijde van de koper verlangen dat deze een voor Alural aanvaardbare zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen. lndien de koper deze zekerheid niet, niet tijdig of niet behoorlijk stelt, is Alural gerechtigd de koopsom onmiddellijk op te eisen of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder voorafgaande gerechtelijke tussenkomst en onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12: Wanbetaling

Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag zoals vastgelegd in de algemene of bijzondere voorwaarden of zoals vastgesteld op de factuur worden alle bedragen welke de koper uit welke hoofde nog verschuldigd is aan Alural, niettegenstaande toegestane betalingsfaciliteiten, onmiddellijk opeisbaar. Bovendien is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het openstaande bedrag verschuldigd, met een minimum van 124 EUR, ter dekking van de administratieve kosten, evenals een verwijlintrest van 12 % per jaar. Bij gerechtelijke invordering worden tevens de gerechtskosten en advocatenkosten lastens de in gebreke blijvende koper, aangerekend.

Indien Alural de goederen en/of werken in termijnen levert, worden de facturen die betrekking hebben op een termijn als afzonderlijke facturen behandeld en opeisbaar volgens de betalingscondities die gelden voor die factuur.

Eventuele klachten met betrekking tot facturen moeten schriftelijk bij Alural ontvangen zijn binnen een termijn van 8 kalenderdagen na factuurdatum. Wanneer geen schriftelijk klacht werd ontvangen binnen deze termijn, worden alle in de factuur opgenomen gegevens en voorwaarden als uitdrukkelijk aanvaard beschouwd.

Bij gebreke van betaling van een factuur door de koper binnen een termijn van 30 dagen vanaf ontvangst van de factuur heeft Alural het recht alle nog niet uitgevoerde leveringen of werken onmiddellijk op te schorten of stop te zetten en de met deze koper nog andere lopende overeenkomsten desgevallend eenzijdig te verbreken zonder recht op enige (direct of indirecte) schadevergoeding voor de koper. Alural zal de koper hiervan schriftelijk (per gewone e-mail of per aangetekende brief) op de hoogte brengen. De koper zal betaling verschuldigd zijn voor alle tot dan gemaakte kosten, inclusief (gerechtelijke) invorderingskosten, opslagkosten, enz…

Alural heeft zoals gesteld in deze Algemene Verkoopsvoorwaarden retentierecht op alle goederen van de overeenkomst tot alle openstaande vorderingen volledig worden voldaan, dit wil zeggen, betaald en ontvangen op rekening van Alural. Het uitoefenen van dit retentierecht zal door de koper niet kunnen worden beschouwd als een eenzijdige verbreking van de overeenkomst.

Indien de koper Alural verzoekt om aan een derde partij de factuur te richten, blijft de koper volledig aansprakelijk voor alle verbintenissen (inclusief de betalingsverplichting) van de overeenkomst ten aanzien van Alural.

Artikel 13: Overmacht (Force Majeure)

Alural is niet verantwoordelijk voor vertragingen of niet-uitvoering als gevolg van een handeling buiten haar controle (d.w.z. overmacht). Overmacht omvat onder meer, maar is niet beperkt tot  staking, arbeidsonrust, ziekte van werknemers of personeel van Alural, lock-out, oproer, verzuim of vertraging van de zijde van Alural's leveranciers, oorlogshandeling, tekort aan of defect in grondstoffen, epidemie/pandemie, transportmoeilijkheden of -falen, volledige of gedeeltelijke mobilisatie, invoer- en/of uitvoerverbod, opgelegde overheidsvoorschriften na het aangaan van de overeenkomst, brand, ontploffing, uitval communicatielijn, stroomuitval, aardbeving, overstroming en soortgelijke rampen. Overmacht is geen grond voor niet-betaling.

Tijdens het optreden van overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Alural opgeschort. Indien de nakoming van haar verplichtingen door Alural door overmacht wordt bemoeilijkt of verzwaard voor een periode van meer dan drie maanden, kan Alural de overeenkomst ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling daartoe. Na een dergelijke kennisgeving heeft geen van beide partijen enige verdere verplichting onder de overeenkomst, behalve de verplichtingen die een van hen kan hebben met betrekking tot reeds geleverde goederen, zoals de betalingsverplichting.

Artikel 14: Beëindiging – Gevolgen van beëindiging

Alural heeft het recht om de koop-verkoopovereenkomst(en) zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden en om verdere leveringen stop te zetten:

-         indiende koper in gebreke blijft met enige betaling of anderszins zijn verplichtingen niet nakomt;

-         in geval van faillissement van koper of een regeling of akkoord met zijn schuldeisers of een verzoek tot ontbinding of tot aanstelling van een curator, of het equivalent van een van bovenstaande.

Artikel 15: Nietigheid

Wanneer een bepaling in de Algemene Verkoopsvoorwaarden op een bepaald moment nietig is of wordt, zal die bepaling voor zover mogelijk worden nageleefd. In dat geval blijven de overige bepalingen van de Algemene Verkoopsvoorwaarden van kracht en zullen partijen een ongeldige of niet-afdwingbare bepaling vervangen door een of meer nieuwe bepalingen die zoveel mogelijk aansluit bij de idee van de nietige bepaling.

Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en elke koop-verkoop overeenkomst worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht met uitsluiting van het Weens Verdrag inzake de Internationale Verkoop van goederen van 11 april 1980 en van het Verdrag betreffende de verjaringstermijn bij de internationale verkoop van goederen.

De rechtbanken van Brugge zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van deze geschillen, tenzij Alural er de voorkeur aan geeft te dagvaarden voor de bevoegde rechtbank van de vestigingsplaats of de exploitatiezetel van de koper.

Artikel 17: Geen afstand

Het verzuim om op enig moment een van de bepalingen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden af te dwingen, mag niet worden opgevat als een algemene afstand van een dergelijke bepaling of van het recht om daarna alsnog elke bepaling van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden af te dwingen.

Artikel 18: Verwerking persoonsgegevens

Alural verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens (aanspreektitel, naam, leverings- en/of facturatieadres, e-mailadres, telefoonnummer, facturatiegegevens, edm.) die zij van de koper ontvangt met het oog op de uitvoering van de overeenkomst (incl. opmaken van een aanbieding), het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden voor deze verwerking zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang.

De verwerkingsverantwoordelijke is Alural Lummen NV (“Alural”), vennootschap naar Belgisch recht en met maatschappelijke zetel te 3560 Lummen, Dellestraat 16 en geregistreerd in de kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0449.628.652. En Alural Belgium NV (“Alural”), vennootschap naar Belgisch recht en met maatschappelijke zetel te 2830 Willebroek, Jozef De Blockstraat 69 en geregistreerd in de kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0422.884.762

De persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan derden binnen de Europese Economische Ruimte voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking (vb. bank/betalingsdienstverlener, incassokantoor, transporteur,…).

De koper draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan Alural bezorgt (en dit gedurende de looptijd van de klantrelatie) en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te Ieven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan Alural heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van Alural en haar medewerkers zou ontvangen. De koper bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar. Meer informatie is beschikbaar op https://alural.be en meer bepaald https://alural.be/nl/gebruiksvoorwaarden-privacybeleid. Daar vindt u onze Privacy notice.


Benieuwd welke oplossing wij voor u kunnen bieden?

Bent u op zoek naar specifieke oppervlaktebehandelingen voor uw project. Wenst u meer info naar mogelijke systemen in voorbehandelen, coaten of anodiseren van aluminium, wij staan graag voor u klaar.

Vraag naar info